Obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. 

Prodávající, provozovatel:
CASTELLANA, spol. s r.o.
Pekárenská 328/8
Brno 602 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:
Brně oddíl C, vložka 10809

IČ: 02203791
DIČ: CZ02203791


Mobil: 777 182388
E-mail: info@italienastole.cz

Provozovatel je plátcem DPH.


I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.italienastole.cz  a objednatelem (zákazníkem internetového obchodu www.italienastole.cz). provozovatel ternetového obchodu www.italienastole.cz je společnost CASTELLANA, spl. s r.o., se sídlem: Pekárenská 328/8, Brno 602 00, IČ: 02203791 (dále jen Prodávající).

2. Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, která prostřednictvím systému internetového obchodu sjednala řádnou objednávku (dále jen Kupující).

3. Systémem internetového obchodu se rozumí prodej zboží z internetového obchodu www.italienastole.cz elektronickou formou.

 

II. Objednací podmínky

1. Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.italienastole.cz. Internetový obchod Prodávajícího umožňuje Kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
Kupující objednává zboží elektronickou formou z internetového obchodu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu.
Takto doručená objednávka je Prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím, dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím.
Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat  úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

2. Prodávající může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.  V těchto případech je Prodávající povinen Kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

4. Pro objednání v internetovém obchodu www.italienastole.cz není nutná registrace zákazníka.

5. Spotřebitel má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené.

 

III. Ochrana dat

1. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

IV. Reklamace vadného zboží

  1. Dostane-li Kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Podmínky reklamace řeší Reklamační řád.

 V. Záruka vrácení zboží a peněz

  1. Podle zákona č. 367/2000 má Kupující (v tomto případě koncový zákazník) právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od  kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta). Toto se nevztahuje na Kupujícího, který zboží zakoupil za účelem jeho dalšího prodeje.

 2. Vrácené zboží Kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Zboží v tomto případě není možné zasílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřevezme. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.

3. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen jejich originální obal.

4. Za těchto podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo po dohodě poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem.

 

VI. Reklamační řád

 1. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávájící kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou.  Veškeré reklamace musí být uplatněny bezprostředně  po zjisteni.

2.Reklamační řád internetového obchodu www.italienastole.cz vychází z Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů, vztahuje se na zboží, jehož reklamace je uplatněna řádně a v záruční lhůtě. Záruční doba při prodeji spotřebního zboží je 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.zákon o potravinách) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti        a dobu minimální trvanlivosti).

3. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje Kupující převzetím zboží, podpisem faktury či kupní smlouvy. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo v místě určeném Prodávajícím.

4. Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či telefonicky
2) zboží zašlete v originálním a nepoškozeném balení jako balík (ne na dobírku) na naši adresu. Zboží zajistěte proti dalšímu případnému poškození při přepravě.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě

Prodávající vydá kupujícímu na základě přijaté reklamace písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.  O průběhu reklamace se můžete informovat telefonicky na tel: +420 777 182 388 nebo e-mailem info@italienastole.cz. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, resp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník v platném znění.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.1.2011. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.italienastole.cz. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů
platných v České republice.

3. Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let!

 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro ČR, objednávky ze zahraničí vyřizujeme individuálně.

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Zprávy

NOVINKY (2013-12-07)

 

Otevřeli jsme pro Vás pravou italskou restauraci v Brně. Kde nás najdete? CASTELLANA TRATTORIA, Novobranská 4, Brno 602 00. Sledujte nás na facebooku nebo na webových stránkách www.castellana.cz.

 

Možnost zakoupení i ochutnání našich produktů ve vinném baru Petit Cru, Údolní 11, Brno

 

Osobní odběr možný v Castellana trattoria, Novobranská 4, Brno 602 00.

 

 

Všechny zprávy

INS BLOG
INS BLOG